Suicide attempt, suicidal ideation and hopelessness levels in major depressive patients with and without alexithymia
Filiz Izci, Serkan Zincir, Selma Bozkurt Zincir, Rabia Bilici, Sakir Gica, Merve Setenay Iris Koc, Tugba Goncu, Ayse Terzi, Umit Basar Semiz
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:27-33
PDF
Article No: 3   Article Type :  Research
Objective: It is known that hopelessness and alexithymia levels are increased in patients with depressive disorder. In the literature, reports are suggesting that high levels of hopelessness in patients with depressive disorder increase suicide attempts and ideations. Here we aimed to investigate whether there are any differences in terms of suicidal ideation, suicide attempt and hopelessness levels in major depressive disorder patients with and without alexithymia.

Method: In this study, 99 patients diagnosed with major depressive disorder according to structured interview for DSM-IV (SCID-I/CV) and 50 healthy subjects were included. Sociodemographic questionnaire, Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), Beck Hopelessness Scale (BHS), Scale for Suicidal Ideation (SSI) and Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD) were administered to patients and controls. Additionally, Suicide Intent Scale (SIS) was administered to patients with suicide attempt.

Results: There was no significant difference in terms of sociodemographic data (except for the marital status) between major depressive patients with or without alexithymia and healthy controls. According to a cut off point of 61 for TAS-20, 34.3% (n=34) of the patient group was alexithymic and 65.7% (n=65) was non-alexithymic. Rate of suicide attempt was higher in the alexithymic major depressive patients (67.6%) than the non-alexithymic major depressive patients (29.2%). Mean scores of SSI and BHS were higher in alexithymic patients than non-alexithymic patients. There was a positive correlation between TAS-1 (difficulty identifying feelings), TAS-2 (difficulty expressing feelings) and BHS, SSI scores.

Conclusion: In our study, suicidal ideation, suicide attempt and hopelessness levels were higher in major depression patients with alexithymia. Higher incidence of suicide attempts in major depressive patients with higher alexithymia levels and higher suicidal ideation and hopelessness levels in this group of patients suggest the possibility of alexithymia being a predictive factor for suicide attempt.
Keywords : Alexithymia, depression, hopelessness, suicide
Aleksitimik olan ve olmayan major depresif bozukluk hastalarında intihar girişimi, intihar düşüncesi ve umutsuzluk düzeyleri
Makale No: 3   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Depresif bozukluğu olan hastaların umutsuzluk ve aleksitimi düzeylerinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. Literatürde yüksek umutsuzluk düzeylerinin depresif bozukluğu olan hastalarda intihar girişimi ve düşüncesini artırdığına dair yayınlar bulunmaktadır. Biz bu çalışmamızda; hasta grubu, sağlıklı kontrol grubu ile sosyodemografik özellikler acısından eşleştirdikten sonra, aleksitimik olan ve olmayan major depresif bozukluk tanılı hasta grupları arasında intihar girişimi, intihar düşüncesi, umutsuzluk düzeyi ve alekstimi düzeyi bakımından fark olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Bu çalışmaya DSM-IV için yapılandırılmış görüşme formu ile (SCID-I/CV), major depresif bozukluk tanısı almış 99 hasta ile 50 sağlıklı bireyden oluşan kontrol grubu alındı. Hasta ve kontrol grubuna Sosyodemografik veri formu, Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20), Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ), İntihar Düşüncesi Ölçeği (İDÖ), Hamilton Depresyon Ölçeği (HDÖ) uygulanmıştır. Ek olarak intihar girişimi olan hasta grubuna İntihar Niyeti Ölçeği (İNÖ) değerlendirmesi yapılmıştır.

Bulgular: Aleksitimik olan ve olmayan major depresif bozukluklu hasta grubu ile sağlıklı kontrol grubu arasında medeni durum dışında sosyodemografik özellikler açısından herhangi bir farklılık yoktu. TAÖ-20’de 61 kesme puanına gore; hasta grubunun %34’ü (n=34) aleksitimik olarak belirlenirken, %65.0’i (n=65) aleksitimik bulunmamıştır. Aleksitimik olarak belirlenen major depresif bozukluk tanılı hastalarda özkıyım girişimi oranı (%67.6) aleksitimik olmayan hastalardan yüksekti (%29.2). Aleksitimik olan hastaların İDÖ ve BUÖ puan ortalamaları aleksitimik olmayan hastalara göre yüksekti. Aleksitimik hastaların duygularını tanımlama ve ifade etmekte güçlük düzeylerini gösteren TAS-1 (duyguları tanımada güçlük) ve TAS-2 (duyguları ifade etmede güçlük) puanları ile BHS, SSI ölçek puanları arasında yapılan korelasyon analizinde pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır.

Sonuç: Araştırmamızda aleksitimik olan major depresif bozukluklu hasta grubunun intihar girişimi yüzdesi, intihar düşüncesi, umutsuzluk düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Aleksitimik olan depresif bozukluklu hastalarda intihar girişimi sıklığının daha yüksek saptanması ve bu hasta grubunda intihar düşüncesi ve umutsuzluk düzeyinin daha yüksek bulunması, aleksitiminin intihar girişimi için bir yordayıcı faktör olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar kelimeler : Aleksitimi, depresyon, umutsuzluk, intihar
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.