A rare condition in child psychiatry practice: childhood disintegrative disorder
Kemal Utku Yazici, Ipek Percinel
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:352-355
PDF
Article No: 11   Article Type :  Case Report
Childhood disintegrative disorder is a very rare pervasive developmental disorder characterized by normal development of verbal and nonverbal communication skills, social interaction, play, bladder and bowel control and motor behavior at least in the first two years, followed by regression between 2-10 years of age in two or more of the mentioned developmental areas. Estimated prevalence of the childhood disintegrative disorder is around 1.1-6.4 per 100.000 children and the common age of onset is 3.36 years. The present report describes a boy who developed childhood disintegrative disorder after approximately 3 years of normal development and clinical features are discussed in the light of the clinical literature.
Keywords : Childhood, disintegrative disorder, pervasive developmental disorder
Çocuk psikiyatrisi pratiğinde nadir bir durum: Çocukluk çağı dezintegratif bozukluğu
PDF
Makale No: 11   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Çocukluk çağı dezintegratif bozukluğu, yaşamın ilk iki yılında sözel ve sözel olmayan iletişim, sosyal etkileşim becerileri, oyun, mesane ve barsak kontrolü ile motor davranış alanlarında normal gelişimi takiben 2-10 yaşları arasında belirtilen alanların en az ikisinde gerileme izlenen ve son derece nadir görülen bir yaygın gelişimsel bozukluktur. Tahmini prevalansı 100.000’de 1.1 ve 6.4 arasında değişmektedir ve ortalama başlangıç yaşının 3.36 olduğu ifade edilmektedir. Bu yazıda üç yıllık normal gelişimin ardından çocukluk çağı dezintegratif bozukluğu belirtileriyle başvuran bir erkek olgu sunulmuş, klinik izlemi ve klinisyenlere verebileceği ipuçları literatürdeki bilgiler ışığında tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler : Çocukluk çağı, dezintegratif bozukluk, yaygın gelişimsel bozukluk
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.