The validity and reliability study of the Turkish version of Quick Big Five Personality Test
Umit Morsunbul
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:316-322
PDF
Article No: 5   Article Type :  Research
Objective: Personality is one of the most investigated topics in areas which examine human behaviors. Various approaches have been proposed to examine personality. But the Big-Five Personality Theory, which suggests personality traits can be assessed under the five-factor, has begun to come to the fore. These factors are extraversion, agreeableness, emotional stability, conscientiousness and openness to experience. The aim of this study is to adapt the Quick Big Five Personality Test (QBFPT), which measures personality dimensions to Turkish.

Method: The participants of this study consisted of 793 (63.9% females) students and their age are between 14-22 (mean age=17.76, SD=2.37). The participants consisted of two age groups. Adolescent group study consisted of 478 (60.7% females) high school students and their age are between 14-17 (mean age=16.03, SD=0.85). Emerging adult group study consisted of 315 (68.9% females) university students and their age are between 18-22 (mean age=20.39, SD=1.25). The QBFPT, the Self-Concept Clarity Scale, the Children’s Depression Inventory, the Screen for Child Anxiety Disorders Scale and the Satisfaction with Life Scale were used to collect data.

Results: Confirmatory factor analysis showed factor structure of the QBFPT was confirmed. Also, item analysis indicated items in the test works well to measure personality traits. The internal consistency and test-retest stability revealed Turkish version of the QBFPT is reliable.

Conclusion: The results of this study showed The Quick Big Five Personality Test is reliable and valid measurement to determine personality traits.
Keywords : Personality, personality traits, reliability, validity
Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi Türkçe versiyonu geçerlilik ve güvenirlik çalışması
PDF
Makale No: 5   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Kişilik, insan davranışlarını inceleyen alanlar içerisinde en fazla incelenen konulardan biridir. Kişiliği incelemek için çeşitli yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Ancak son yıllarda kişilik özelliklerinin beş faktör altında değerlendirilebileceğini ileri süren beş faktör kuramı ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu kişilik faktörleri dışadönüklük, uyumluluk, duygusal denge, sorumluluk ve deneyime açıklıktır. Bu çalışmanın amacı Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi’ni (HBBKT) Türkçe’ye uyarlamaktır.

Yöntem: Bu çalışmanın katılımcılarını yaşları 14-22 arasında olan (yaş ortalaması:17.76, SS=2.37) 793 (%63.9 kadın) kişi oluşturmaktadır. Katılımcılar iki yaş grubundan oluşmaktadır. Ergen grubu yaşları 14-17 arasında olan (yaş ortalaması:16.03, SS=0.85) 478 (%60.7 kadın) lise öğrencisinden oluşmaktadır. Beliren yetişkin grubu, yaşları 18-22 arasında olan (yaş ortalaması=20.39, SS=1.25) 315 (%68.9 kadın) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplamak amacıyla Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi, Benlik Kavramı Belirginliği Ölçeği, Çocukların Depresyon Envanteri, Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği ve son olarak da Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları HBBKT’nin mevcut faktör yapısının doğrulandığını göstermiştir. Ayrıca madde analizi sonuçları da testte yer alan maddelerin kişilik özelliklerini ölçmek için iyi çalıştığını göstermiştir. Bu çalışmada bulunan güvenirlik katsayıları testin Türkçe versiyonunun güvenilir olduğunu göstermiştir.

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları HBBKT’nin kişilik özelliklerini belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.
Anahtar kelimeler : Kişilik, kişilik özellikleri, güvenirlik, geçerlik
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.