Adaptation of parent and adolescent versions of Leuven Adolescent Perceived Parenting Scale
Seher A. Sevim
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:291-300
PDF
Article No: 2   Article Type :  Research
Objective: This study aims to adapt the Leuven Adolescent Perceived Parenting Scale’s (LAPPS) parent and adolescent versions to the Turkish culture.

Method: 643 adolescents between the ages 14 and 23 were administered the adapted LAPPS in order to investigate the confirmatory factor analysis and internal consistency coefficients of the adolescent version. On the other hand, the adaptation study of the parent version has been conducted on the basis of the data gathered from 250 parents who have adolescent children.

Results: Confirmatory factor analyses were conducted with four scales for the adolescents to rate the behaviors of their mothers and fathers. The Scale’s coefficients for internal consistency in the adolescent-mother version are calculated 0.88 for responsiveness, 0.58 for behavioral control, 0.81 for psychological control, and 0.72 for autonomy granting; while, in the adolescent-father version the corresponding outcomes are 0.91, 0.78, 0.77, and 0.67. On the other hand, the coefficients for internal consistency with regard to LAPPS parent version are found to be 0.75 for responsiveness, 0.66 for behavioral control, 0.82 for psychological control and 0.63 for autonomy support.

Conclusion: The research findings indicate that both versions of the Scale have satisfactory levels of reliability and validity.
Keywords : Adolescence, parenting scale, parenting styles
Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği ergen ve ana baba sürümlerinin uyarlanması
PDF
Makale No: 2   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın amacı Leuven Algılanan Ana Bbabalık Ölçeği’nin (LAABÖ) ergen ve anababa sürümlerini Türkçeye uyarlamaktır.

Yöntem: LAABÖ ergen sürümünün faktör yapısını ve iç tutarlılık güvenilirliğini incelemek amacıyla 14-23 yaş aralığında 643 gençten veri toplanmıştır. Ana baba sürümünün uyarlama çalışması ise çocukları ergenlik döneminde olan 250 ana babadan toplanan verilerle gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, ergenlerin hem anne hem babalarını değerlendirdikleri ölçeğin dört faktörlü modeli doğrulanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları ergen-anne sürümünde duyarlık 0.88, davranışsal denetim 0.58, psikolojik kontrol 0.81 ve özerklik desteği 0.72; ergen-baba sürümünde ise duyarlık 0.91, davranışsal denetim 0.78, psikolojik kontrol 0.77 ve özerklik desteği 0.67 olarak saptanmıştır. Ölçeğin ana baba sürümünün faktör yapısını incelemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre üç madde atıldıktan sonra ölçeğin dört faktörlü yapısı Türk kültüründe de doğrulanmıştır. İç tutarlılık katsayıları ise duyarlık boyutu 0.75, davranışsal denetim 0.66, psikolojik kontrol 0.82 ve özerklik desteği 0.63 olarak hesaplanmıştır.

Sonuç: Araştırma sonucunda ölçeğin her iki sürümünün de doyurucu bir geçerlik ve güvenilirlik düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler : Ergenlik, ana baba ölçeği, ana babalık biçimleri
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.