Evaluation of impulsivity and decision making in early and late-onset alcohol addiction
Buket Belkiz Gungor, Halime Dal, Ercan Durmaz, Nabi Zorlu, Rustem Askin, Ibrahim Taymur
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:281-290
PDF
Article No: 1   Article Type :  Research
Objective: In this study we aimed to compare impulsivity and decision-making (DM) in early and late-onset alcohol addicts and investigate the relation between impulsivity and DM.

Method: In our study, impulsivity and DM were evaluated respectively with Barratt Impulsivity Scale (BIS-11) and Iowa Gambling Test (IGT) in total 55 alcohol addicted male patients, 27 of them were early onset and 28 were late onset. Early and late onset groups were compared in terms of Obsessive Compulsive Drinking Scale (OCDS), alcohol amount that was consumed per day and the family history of alcoholism.

Results: While only 33.3% of patients in early onset group were married, the patients in late onset group who were married were found to be 71.4%. There was a history of alcohol addiction respectively in the family of 66.6% of early onset group and of 39.3% of late onset group. In early onset group, attention and motor impulsivity were at more significant level than late onset group. In early onset group; OCDS score were at significant level more than late onset group. It was determined that there is no difference in terms of DM which was evaluated from the early stage to the last stage of IGT. Negative correlation was found between education period and attention impulsivity. Negative correlation was determined at significant level between age of regular alcohol usage, alcohol amount that was consumed per day, attention impulsivity and OCDS. Positive correlation was determined at significant level between alcohol amount which is used per day, attention, motor, non-planning impulsivity and OCDS. Increased amount of alcohol that was consumed per day and high OCDS score are effect attention impulsivity in regression analysis. Increased amount of alcohol that was consumed per day is effects motor impulsivity.

Conclusion: While impulsivity in early-onset alcohol addicts is at more significant level than late-onset group, it was determined that there is no difference of DM between two groups.
Keywords : Decision making, early-late onset alcohol addiction, impulsivity
Erken ve geç başlangıçlı alkol bağımlılığında dürtüsellik ve karar vermenin değerlendirilmesi
PDF
Makale No: 1   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada erken ve geç başlangıçlı alkol bağımlılarında dürtüsellik ve karar vermenin (KV) karşılaştırılması ve dürtüsellik ile KV arasında ilişki olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmamızda 27’si erken başlangıçlı 28’i geç başlangıçlı olmak üzere toplam 55 erkek alkol bağımlısı hastada Barratt Dürtüsellik Ölçeği (BIS-11) ile dürtüsellik, Iowa Kumar Testi (IKT) ile de KV değerlendirildi. Erken ve geç başlangıçlı gruplar ayrıca Obsesif Kompulsif İçme Ölçeği (OKİÖ), günlük kullanılan alkol miktarı ve ailedeki alkolizm öyküsünün varlığı açısından da karşılaştırıldı.

Bulgular: Erken başlangıçlı grupta hastaların yalnızca %33.3’ü evli iken, geç başlangıçlı grupta hastaların %71.4’ü evliydi. Erken başlangıçlı grubun %66.6’sının, geç başlangıçlı grubun %39.3’ünün ailesinde alkol bağımlılığı öyküsü vardı. Erken başlangıçlı grupta dikkat ve motor dürtüsellik geç başlangıçlı gruba göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Erken başlangıçlı grupta OKIÖ puanı geç başlangıçlı gruba göre anlamlı düzeyde fazlaydı. IKT’nin ilk aşamasından son aşamasına kadar IKT puanı ile değerlendirilen KV’nin iki grup arasında farklı olmadığı saptandı. Eğitim düzeyi ile dikkat dürtüsellik arasında negatif korelasyon saptandı. Alkolü düzenli kullanım yaşı ile günlük kullanılan alkol miktarı, dikkat dürtüsellik, OKİÖ puanı arasında anlamlı düzeyde negatif korelasyon saptandı. Günlük kullanılan alkol miktarı ile dikkat, motor, plan yapmama dürtüsellik ve OKİÖ puanı arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı. Regresyon analizinde dikkat dürtüsellikteki artışa günlük kullanılan alkol miktarının ve OKİÖ puanının fazla olmasının etkili olduğu saptandı. Motor dürtüsellikteki artışa günlük kullanılan alkol miktarının fazla olmasının etkili olduğu saptandı.

Sonuç: Erken başlangıçlı alkol bağımlılarında dürtüsellik geç başlangıçlı gruba göre anlamlı düzeyde fazla bulunurken, iki grup arasında KV’nin farklı olmadığı saptandı.
Anahtar kelimeler : Karar verme, erken-geç başlangıçlı alkol bağımlılığı, dürtüsellik
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.