The relationship between schizophrenia and Cavum septum pellucidum: a case study
Kadir Aşçıbaşı, Orkun Aydın, Duygu Kuzu, Artuner Deveci
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:261-265
PDF
Article No: 11   Article Type :  Case Report
Septum pellucidum that forming the medial wall of the lateral ventricles, a thin layer is formed by two laminae. Cavum septum pellucidum (CSP), a space between the two leaflets of the septi pellucidi, is thought to be a neurodevelopmental anomaly associated with schizophrenia. In normal fetal development, the formation of septum pellucidum occurs at the same time with the development of the neighboring limbic system structures such as hippocampus, amygdala, corpus callosum, septal nucleus. Therefore, the anatomical differences that are detected in the septum pellucidum may reflect the embryonal development disorders of the adjacent anatomical structures. Several magnetic resonance imaging studies have reported a higher prevalence of enlarged CSP in patients with schizophrenia than in normal subjects. In the literature of psychiatric disorders, CSP is most associated with schizophrenia. Wide CSP may support the neurodevelopmental etiology of schizophrenia. In this report we present a schizophrenia case. And we tried to discuss the patient’s clinical appearance and neurocognitive disability.
Keywords : Cavum septum pellucidum, magnetic resonance imaging, schizophrenia
Şizofreni ile kavum septum pellusidum arasındaki ilişki: Bir olgu sunumu
PDF
Makale No: 11   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Lateral ventriküllerin medial duvarını oluşturan septum pellucidum iki laminadan oluşan ince bir tabakadır. Kavum septum pellucidum (KSP), septum pellucidumun iki yaprağı arasındaki bir boşluktur. KSP’un şizofreni ile ilişkili nörogelişimsel bir anomali olduğu düşünülmektedir. Normal fetal gelişimde septum pellucidumun oluşumu hipokampus, amigdala, korpus kallosum, septal nükleus gibi komşu limbik yapılarla eş zamanlı olmaktadır. Bu yüzden septum pellucidumda saptanan anatomik farklılıklar, komşu anatomik yapıların embriyonal gelişim bozukluklarını yansıtabilir. Birkaç manyetik rezonans görüntüleme çalışmasında, şizofreni hastalarında normal kişilere göre daha yüksek prevalansta geniş KSP saptanmıştır. Psikiyatrik bozukluklarla ilgili literatüre baktığımızda KSP’nin en çok şizofreni ile bağlantılı olduğunu görebiliriz. Geniş KSP şizofreninin etyolojik nedenlerinden biri olarak gösterilen nörogelişimsel modeli desteklemektedir. Biz bu olgu sunumunda, manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ve nörobilişsel yeti yitimini tartıştık.
Anahtar kelimeler : Kavum septum pellucidum, manyetik rezonans görüntüleme, şizofreni
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.