The prevalence of deliberate self-harm behavior and its association with sociodemographic features in patients referred to secondary care psychiatric clinic for adolescents and young adults
Gülhazar Saçarçelik, Ahmet Türkcan, Hülya Güveli, Dilek Yeşilbaş
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2011;24:253-264
PDF
Article No: 1   Article Type :  Research
Object: In this study, the prevalence of deliberate self-harm behavior and its association with sociodemographic features in patients referred to secondary care psychiatric clinic of adolescents and young adults was researched.

Methods: Overall 300 patients, who successively referred to the secondary care clinic for adolescents and young adults in Bakırköy Research and Training Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery throughout a month were evaluated by using a sociodemographic form, a deliberate self-harm and intent screening form, and those who were found to perform a deliberative self-harm, were assessed with a deliberative self-harm inventory.

Results: The ratio of deliberate self-harm in all patients participated in the study was 50% (n=150). Behavior of deliberate self-harm was found to be 56.8% (n=129) in girls and 28.8% (n=21) in boys, and the difference was significant. The most frequent deliberate self-harm type was taking high dose pill (73.3%) in girls and body cutting in boys (66.7%).

Discussion: In our study, in one of the two adolescents treated in psychiatry clinic, a deliberate self-harm behavior was observed and this was higher among girls than boys.
Keywords : Deliberate self-harm, adolescent, behavior
İkinci basamak ergen ve genç erişkin psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda kasıtlı kendine zarar verme davranışının yaygınlığı ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi
Makale No: 1   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada, ikinci basamak ergen ve genç erişkin psikiyatri polikliniğine başvuran hastalardaki kasıtlı kendine zarar verme davranışının yaygınlığı ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi araştırıldı.

Yöntem: Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ergen ve Genç Erişkin Psikiyatri ikinci basamak polikliniğine bir ay boyunca ardışık başvuran, toplam 300 hasta, kasıtlı kendine zarar verme açısından sırasıyla sosyodemografik veri formu, kasıtlı kendine zarar verme ve niyet etme tarama formu ve kasıtlı kendine zarar verme davranışı saptananlar, kasıtlı kendine zarar verme anketi aracılığıyla değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya katılan tüm hastalarda kasıtlı kendine zarar verme oranı %50 (n=150) idi. Kasıtlı kendine zarar verme davranışı kızlarda (%56.8) erkeklere (%28.8) göre anlamlı olarak daha yüksek oranda saptandı. En fazla görülen kasıtlı kendine zarar verme türü, kızlarda yüksek dozda ilaç içme (%73.3) iken, erkeklerde vücudunu kesme (%66.7) idi.

Sonuç: Çalışmamızda psikiyatri polikliniğinde tedavi gören her iki ergenden birinde kasıtlı kendine zarar verme davranışı mevcut olup, bu davranış kızlarda erkeklerden daha fazla oranda görülmekteydi.
Anahtar kelimeler : Kasıtlı kendine zarar verme, ergen, davranış
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.